Toimittaminen on tekstin viimeistelemistä

Toimittaminen (usein myös editointi) on tekstin huolellista viimeistelemistä. Sen tavoitteena on tuottaa tekstistä versio, joka vastaa tekstille asetettuja vaatimuksia. Jokainen kirjoittaja ja julkaisija toivoo, että heidän tekstinsä yltää parhaimpaansa, ja juuri tässä toimittaminen on avuksi.

Taidolla toimitettu teksti antaa julkaisijastaan asiantuntevan ja osaavan vaikutelman. Tarkoitukseensa sopimaton teksti puolestaan voi pahimmillaan haitata esimerkiksi yrityksen myyntiä, imagoa ja brändiä.

Toimittaja on asiantuntija, joka käy tekstin läpi uusin silmin ja kiinnittää huomiota niin tekstin yksityiskohtiin kuin niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Toimittaminen tapahtuu yhteistyössä ja vuoropuhelussa asiakkaan kanssa. Jos et vielä ole täysin selvillä tekstille asettamistasi tavoitteista, autamme myös tässä.

Toimittamalla varmistutaan laadusta

Toimittamista on monenlaista, ja jokainen työ on hieman erilainen. Siksi toimittaminen lähtee liikkeelle kunkin asiakkaan toiveista ja aineiston vaatimuksista.

Toimittaminen on yhdistelmä sisällön arvioimista, kokonaisuuden hallintaa, kohdeyleisön tuntemusta ja kielentarkistusta. Tekstin toimittamisella varmistetaan, että tekstiosat etenevät loogisesti ja että tekstin tyyli, sävy ja rekisteri vastaavat tarkoitusta. Monesti toimittaja huolehtii myös siitä, että teksti on ajan tasalla ja pitää paikkansa. Ennen kaikkea toimittamisen avulla varmistutaan tekstin yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja tasalaatuisuudesta. Toimittaminen onkin eräänlaista laadunvarmistusta.

Meille toimittaminen on kokonaisuuden muokkaamista asiakkaan toiveiden mukaiseen julkaisukuntoon. Asiakkaan niin halutessa kokoamme tekstin osista ja täydennämme sitä tarvittavilta osin.

Toimittamisesta hyötyvät kaikki tekstit ja asiakkaat

Toimitustyön tavoitteena on, että kirjoittajan tavoitteet ja lukijan odotukset täyttyvät. Niinpä teksti kuin teksti hyötyy siitä, että asiantuntija käy sen läpi.

Toimittaminen on yhteispeliä, jonka tavoitteet asiakas asettaa. Toiselle kirjoittajalle tekstin ydin kirkastuu vasta, kun toinen henkilö antaa siitä palautetta. Toisella taas ei ole aikaa viimeistelyyn sisällön painaessa enemmän.

Yritykset hyötyvät toimittamisen ulkoistamisesta ajallisesti. Samalla säästyy vaivaa ja rahaa, kun viimeistelyä ei tarvitse puuhastella muiden töiden lomassa. Tärkeä ulkoistamiseen vaikuttava tekijä on myös laatu.

Kustannustoimittaminen

Kustannustoimittaminen on yksi toimittamisen muoto. Kustannustoimittaja toimittaa tekstiä kustantamon julkaisua varten, jotta teksti vastaisi kustantamon linjaa ja julkaisukanavan vaatimuksia. Kustannustoimittaja arvioi aina myös sitä, miten teksti palvelee kohdeyleisöään.

Tarjoamme kustannustoimituspalveluita räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaan. Työhön voidaan sisällyttää esimerkiksi markkinointiaineistojen, kuten kansitekstien, esittelytekstien ja käännösten, laatimista. Asiakkaan niin toivoessa kokoamme aineiston taittoa varten.

Kustannustoimitamme

 • tieto- ja tiedekirjoja kustantamoille
 • omakustanteita
 • käsikirjoituksia
 • käännöksiä.

Tieteelliset tekstit

Tieteellisiä tekstejä, esimerkiksi artikkelijulkaisuja, toimitetaan julkaisemisen helpottamiseksi. Tieteellisillä julkaisijoilla on tarkat vaatimukset artikkeleille ja tutkimuksille. Näiden vaatimusten täyttäminen voi viivästyttää ja hankaloittaa julkaisua, joskus jopa estää sen. Autamme toimittamisen lisäksi lähdeviitteiden ja -merkintöjen muuttamisessa oikeaan muotoon ja varmistamme oikeakielisyyden.

Toimitamme esimerkiksi

 • artikkelit ja esseet
 • artikkeli- ja esseekokoelmat
 • esitelmät, puheet ja esitysmuistiinpanot
 • opinnäytetyöt ja niiden osat
 • tutkielmat ja väitöskirjat
 • tutkimussuunnitelmat ja käsikirjoitukset.

Kerrothan tarjousta pyytäessäsi, mitä julkaisua tai julkaisuformaattia varten teksti on kirjoitettu.

Yritystekstit

Yrityksen julkaisemien tekstiaineistojen on oltava asiakaslähtöisiä ja selkeitä, jotta ne vastaavat tarkoitustaan eli saavat asiakkaan kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista. Yritysten tuottamat tekstit rakentavat kuvaa yrityksestä ja sen brändistä. Siksi on tärkeää, että tekstit edistävät yrityksen yleisiä tavoitteita.

Yritysten yleisimpiä tekstejä ovat

 • yritysviestinnän materiaalit, kuten tiedotteet sekä asiakas- ja henkilöstölehdet
 • mainosmateriaalit, kuten esitteet, tuotekuvaukset ja -katalogit
 • sopimusasiakirjat
 • verkkosivut.

Toimitamme suomen- ja englanninkielisiä tekstejä.